facebook
:
________________________________________________________________
blank

עדכונים לגבי זיהום נחלים

תאריך:05.09.2019
לא ניתן להיכנס למים בנחלים - יהודיה, אל על, זאכי (שפך המשושים) בהם נדגמו חיידקים. משרד הבריאות מזהיר מפני כניסה למי נחל חרמון (בניאס) ולמי הירדן שזוהמו במי ביוב. במרכז/דרום: חלקו העליון של נחל פרת אינו מזוהם וניתן לטייל בו. חלקו התחתון (מעין מבוע לעין קלט) מזוהם ואסור לטייל בו.