תקנון אתר

רקע

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.maslulim-israel.co.il  ו/או לאפליקציה (להלן – האתר), של מסלולים טיילות והוצאה לאור בע”מ (להלן – מסלולים).

האתר הוא בבעלות, בניהול ובשליטה הבלעדיים של מסלולים.

האתר הוא מדריך, המציע לגולשי האינטרנט במחשב או באביזרים שונים (טלפון נייד מכשירי טבלט ועוד) מידע ושירותים בנושאי טיילות, מסלולי טיולים, תיירות, נופש ופנאי (להלן – השירותים).
השירותים המוצעים באתר כפופים לאמור בתנאי השימוש (להלן – תנאי השימוש)
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הם מיועדים לנשים ולגברים כאחד.

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן, אנא קרא בעיון תנאים אלו.
למען הסר ספק, בכניסתך לאתר, בין אם בתשלום ובין אם לאו, הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלו.

השימוש ברוב חלקי האתר מותנה בהזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן, בקבלת שם משתמש וסיסמא ובתשלום.
מסלולים רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת.
מסלולים אינה אחראית למידע המצוי באתר ו/או באיזה מהאתרים המקושרים מהאתר באמצעות קישוריות.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני המופיעים באתר אשר מקורם במסלולים ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר לרבות הטקסטים, התמונות, הכתבות, המצגות, הקבצים המקושרים, כתבות הוידאו המתפרסמים באתר שייכים במלואם למסלולים.  
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים בו שייכות במלואן למסלולים.

התכנים באתר נועדו לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי.
אין לשנות, להעתיק, לשכפל, להדפיס תכנים כלשהם מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי ו/או למסור לצד שלישי כל חלק מהמידע המצוי באתר בלא קבלת הסכמתה של מסלולים, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של מסלולים בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, בכתב ומראש.

כל שינוי ו/או העתקה ו/או שכפול ו/או הדפסת תכנים ו/או הפצה ו/או הצגה בפומבי ו/או העברה לצד ג’ ו/או כל שימוש אחר הנעשה בחומר המוגן בזכויות יוצרים המצוי באתר בכל צורה ואופן שהוא שלא למטרה פרטית ואישית בלבד, בכלל זה בהדפסה ו/או כקובץ מחשב ו/או בכל אמצעי אחר, מהווה הפרת זכות יוצרים לפי חוק זכות יוצרים 1911 ועבירה על פי פקודת זכות יוצרים 1924.

הגנת הפרטיות

יתכן שהמבקרים הגולשים באתר יידרשו למלא את פרטיהם האישים, כגון שמם או כתובת הדואר האלקטרוני שלהם ופרטים נוספים במטרה ליהנות מחלק מהשירותים באתר או על מנת לרכוש מנוי לאתר. מסלולים מתחייבת לעשות שימוש במידע זה רק על פי המותר בחוק.

מסלולים מתחייבת שלא למסור את הפרטים האישיים של המבקרים לצדדים שלישיים בניגוד לדין.
עם זאת, במידה וחשיפת הפרטים תידרש ע”י גוף ממשלתי הפועל על פי דין או על פי צו בית משפט או במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים כנגד מסלולים, תחשוף מסלולים את הפרטים האישיים שנמסרו ע”י המבקר הגולש הרלוונטי תוך שמירה על פרטיותו של המבקר ככל שניתן בנסיבות.

הפרטים האישיים שנדרשים על ידי מסלולים אינם רגישים והם כוללים: כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי ושם משפחה ומספר טלפון נייד.
כדי להגן על הפרטים האישיים חתמה מסלולים עם חברת אלווייט – דיגיטל סטודיו בע”מ, שבנתנה את אתר האינטרנט ומתחזקת אותו, על הסכם ובו נספח אבטחת מידע.
כמו כן חתמה מסלולים על הסכם עם חברת השרתים בה מאוחסן אתר האינטרנט, חברת EXPIM, וגם בו נספח אבטחת מידע.
האחראים מטעם מסלולים על נושא אבטחת המידע הם דוד גל אור הבעלים של מסלולים וערן גל אור המנהל בפועל של מסלולים.

מסלולים תהיה רשאית מדי פעם לשלוח למבקרים שמסרו את כתובתם האלקטרונית מידע פרסומי, וזאת מבלי לחשוף את פרטיהם לגוף המפרסם.

שימוש באתר ובתוכנו

השירותים והתכנים באתר מובאים וניתנים לשימוש כמות שהם (As is)  בהתאם להחלטת מסלולים ואין אפשרות לערכן ולהתאימן לכל מבקר בנפרד. למבקר באתר לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מסלולים ומי מטעמה בגין השירותים והתכנים שבאתר.
השימוש בשירותים ובתכנים המוצגים באתר יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המבקר.

מסלולים אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש של המבקר הגולש או מי מטעמו ו/או לתוצאות השימוש שלו או של מי מטעמו במידע המצוי באתר.
מסלולים אינה אחראית בשום מקרה ואופן לשימוש של המבקר הגולש או מי מטעמו ו/או לתוצאות השימוש שלו או של מי מטעמו בביקור במקומות ו/או בהמלצות המדווחות באתר.

סדר המידע ו/או האתרים והמקומות המופיעים ומדווחים באתר בין אם מדובר במקומות בשטח ובין אם מדובר באתרי אינטרנט הקשורים באופן כזה או אחר לאתר אינו מעיד על טיבם, על חשיבותם או על קשר בינם לבין מסלולים.

כמו כן, מסלולים אינה אחראית לכך שמקומות ואתרים אלה פעילים, כמו גם לתוכנם או למהותם, אולם מסלולים תעשה כל שביכולתה שההפניה למקומות ולאתרים ותיאורם יהיו מדויקים ככל האפשר.

מסלולים לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר ו/או עקיף, כספי, פיזי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה מטיול במסלולים המתוארים באתר, מביקור במקום כזה או אחר שמפורט באתר, משימוש בהמלצות המפורטות באתר, באופן ישיר או שמופיע באתרים המקושרים, שאליהם הגיע המבקר הגולש באתר באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים המפורסמים באתר.

מסלולים לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר – תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכדו’.
מסלולים לא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר.
מסלולים לא תשא בכל אחריות ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למבקר או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למבקר כי תכנים המוצגים באתר, ותכנים שמקורם במבקרים אחרים, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. מסלולים אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למבקר ו/או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו.
על המשתמש במידע המופיע באתר חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

הקישורים מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ומסלולים אינה אחראית לתוכן המידע באתרים אליהם מובילים הקישורים השונים. מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן.
מסלולים תעשה ככל שניתן על מנת שהקישורים מתוך האתר יפנו לאתרים בתחום העניין של האתר. עם זאת, מסלולים אינה אחראית לשינויים שייעשו באתרים המקושרים או לאתרים שהמידע בהם אינו הולם או פוגע במי מהמבקרים הגולשים.
אם תופנה תשומת לב מסלולים לכך שמידע או תוכן המצוי באתר או באתר המקושר לאתר אינו הולם או פוגע ברגשות מי מהמבקרים, תבדוק מסלולים את התלונה ובמידת הצורך תעשה את שביכולתה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן ו/או למנוע את הפגיעה. מבלי לגרוע באמור לעיל מסלולים לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע”י צדדים שלישיים.

הטיול והשימוש במידע ובמפות

מסלולים מדגישה כי אין לראות במידע המובא באתר בנוגע למסלולי טיולים מעבר להצעה כללית לטיול.
בצד המידע המובא באתר מופיעות באתר מפות של מסלולי טיול בצמוד לטקסט המתאר כל מסלול. המידע במפות אלה הוא כללי ושורטט בהתאם לתנאים בשטח המתואר ביום הכנתו.
מסלולים מודיעה שאין להסתמך רק על המידע המופיע במפות אלה לצורך עריכת טיול בשטח או עריכת טיול בשטחים שאינם מסומנים במפה.
מסלולים מדגישה כי היא רואה חובה על המשתמש להצטייד במפה נוספת ועדכנית לפני היציאה למסלול המתואר באתר.

מסלולים אינה אחראית לכך שמקומות המוצגים באתר פעילים, כמו גם למהות השרות שלהם, אולם מסלולים תעשה כל שביכולתה שההפניה למקומות ותיאורם יהיו מדויקים ככל האפשר.

מסלולים לא תהיה אחראית לשום נזק ישיר או עקיף, כספי, פיזי או אחר, שייגרם למבקר כתוצאה מביקור במקום זה או אחר שאליהם הגיע המבקר באתר באמצעות ערוצי המידע ו/או השירותים המפורסמים באתר.

מסלולים ממליצה למטיילים לבדוק עם הרשויות את המצב הביטחוני השורר באזור הטיול המתוכנן וכן את תחזית מזג האוויר לפני יציאתם לטיול, בכלל זה לבדוק התראות לשיטפונות ו/או סופות ופגעי טבע אחרים.
בכל מקרה מדגישה מסלולים כי היציאה לטיול וההתנהלות בו הם באחריות המשתמש בלבד והיא אינה אחראית בשום אופן, במפורש או במרומז, למידע באתר או למידע שמתקבל באמצעות האתר מגורמים ו/או מאתרי אינטרנט אחרים ו/או מרשת האינטרנט בכלל, להתאמתו למטרות המבקר, לאמינות ו/או לדיוק ו/או לשמישות ו/או לשימוש הנעשה במידע בהכנה לטיול ו/או במהלכו.

פרסומות ומידע מסחרי

באתר משולבים תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. מסלולים אינה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי שבאתר, והאחריות הבלעדית לתוכנם חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר.

רכישות באתר

השימוש בחלק משירותי האתר כרוך בתשלום.
באתר ניתן לרכוש את ספרי הטיולים, הספרונים והסדרות שבהוצאת מסלולים (להלן – המוצרים).
באתר ניתן לרכוש כרטיסים להשתתפות בסיורים ובטיולים מודרכים מטעם מסלולים.
באתר ניתן לרכוש מנוי תקופתי או מנוי גמיש לשימוש תקופתי בתכנים השונים המפורטים בו.

תהליך רכישת ספרים, ספרונים וסדרות שבהוצאת מסלולים
באתר קיימת אפשרות לרכישת ספרונים, ספרים וסדרות ספרי טיולים שבבעלות מסלולים.
לאחר בחירת המוצר המבוקש דרך קטלוג המוצרים או דרך כל קישור אחר המופיע באתר, יוסיף המבקר הגולש (להלן – הלקוח) את המוצר/ים המבוקש/ים אל עגלת הקניות שלו.
לאחר שיבחר הלקוח את כל המוצרים שאותם הוא מעוניין לרכוש, ואלו יופיעו בעגלת הקניות שלו, ובכלל זאת פירוט המחירים של כל מוצר ומוצר והחשבון הכולל, יכנס הלקוח אל טופס ההזמנה.
מחירי הספרונים, הספרים וסדרות ספרי הטיולים באתר אינם כוללים דמי טיפול ומשלוח אלא אם מצויין אחרת.
דמי הטיפול והמשלוח מתווספים לחשבון ההזמנה במידה והלקוח מבקש לקבל אותם במשלוח באמצעות חברת השילוח עימה בחרה מסלולים לעבוד לצורך ביצוע המשלוח.

בטופס ההזמנה יתבקש הלקוח להכניס את פרטיו האישיים, ובכלל זאת שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת ועיר למשלוח המוצרים, פרטי כרטיס אשראי לביצוע הרכישה, מספר תעודת הזהות שלו וסיסמא למעקב אחר רכישותיו באתר. לאחר הכנסת הפרטים יתבקש הלקוח להשלים את הרכישה.
השלמת הרכישה תלויה באישור התשלום על ידי חברות הסליקה ו/או האשראי ו/או הבנק שדרכם מבוצע תהליך התשלום.
באחריות הלקוח לוודא כי התשלום על ביצוע ההזמנה אושר וכי ההזמנה נקלטה במסלולים.

המוצרים שנרכשו יגיעו אל הכתובת שאותה ציין הלקוח בטופס ההזמנה בהתאם למפורט באתר (מספר ימי עבודה ממועד קליטת ההזמנה ועד הגעתה ללקוח).
מסלולים אינה אחראית לתקלות שנגרמות בדרך ממנה אל הכתובת אותה ציין הלקוח בטופס ההזמנה ובכלל זה נזק למוצרים, עיכובים בזמן האספקה ועוד.
מסלולים לא תישא בעלות הנזקים או התקלות שנגרמות בדרך ממנה אל הכתובת אותה ציין הלקוח בטופס ההזמנה.
מסלולים תעשה ככל שביכולתה על מנת למנוע תקלות מסוגים שונים במהלך אספקת המוצרים.

תהליך רכישת כרטיסי השתתפות בסיורים מודרכים
באתר קיימת אפשרות לרכוש כרטיסים להשתתפות בסיורים ובטיולים מודרכים מטעם מסלולים.
לאחר בחירת הסיור או הטיול המודרך המבוקש על ידי הלקוח דרך קטלוג המוצרים או דרך כל קישור אחר המופיע באתר, יוסיף הלקוח את הסיור או הטיול המודרך המבוקש/ים בו הוא מעוניין להשתתף אל עגלת הקניות שלו.
באחריות הלקוח לציין את כמות המשתתפים עבורם הוא מעוניין לרכוש כרטיס השתתפות בסיור או בטיול המודרך.
לאחר שיבחר הלקוח את הסיור או הטיול המודרך ואלו יופיעו בעגלת הקניות שלו, ובכלל זאת פירוט המחירים של כל סיור וטיול והחשבון הכולל, יכנס הלקוח אל טופס ההזמנה.
בטופס ההזמנה יתבקש הלקוח להכניס את פרטיו האישיים, ובכלל זאת שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי לביצוע הרכישה, מספר תעודת הזהות שלו וסיסמא למעקב אחר רכישותיו באתר. לאחר הכנסת הפרטים יתבקש הלקוח להשלים את הרכישה.
השלמת הרכישה תלויה באישור התשלום על ידי חברות הסליקה ו/או האשראי ו/או הבנק שדרכם מבוצע תהליך התשלום.
באחריות הלקוח לוודא כי התשלום על ביצוע ההזמנה אושר וכי ההזמנה נקלטה במסלולים.

תהליך רכישת מנוי תקופתי או מנוי גמיש לשימוש תקופתי בתכנים השונים המפורטים באתר
באתר קיימת אפשרות לרכוש מנוי תקופתי או מנוי גמיש לשימוש תקופתי בתכנים השונים המפורטים באתר.
המנוי באתר מאפשר ליהנות ממגוון רחב של יתרונות ובכללם גלישה במידע המפורט של מסלולי הטיול באתר בהתאם לסוג המנוי שבוחר הלקוח ולתקופת זמן אותה בוחר הלקוח.
לאחר בחירת סוג המנוי המבוקש על ידי הלקוח דרך קטלוג המוצרים או דרך כל קישור אחר המופיע באתר, יוסיף הלקוח את המנוי המבוקש אותו הוא מעוניין לרכוש אל עגלת הקניות שלו.
באחריות הלקוח להבין את פרטי המנוי אותו הוא בחר לרכוש בהתאם למידע ולהסברים המופיעים באתר.
לאחר שיבחר הלקוח את המנוי אותו הוא בחר לרכוש יופיע המנוי בעגלת הקניות שלו, ובכלל זאת פירוט המחירים והחשבון הכולל, יכנס הלקוח אל טופס ההזמנה.
בטופס ההזמנה יתבקש הלקוח להכניס את פרטיו האישיים, ובכלל זאת שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי כרטיס אשראי לביצוע הרכישה, מספר תעודת הזהות שלו וסיסמא למעקב אחר רכישותיו באתר. לאחר הכנסת הפרטים יתבקש הלקוח להשלים את הרכישה.
השלמת הרכישה תלויה באישור התשלום על ידי חברות הסליקה ו/או האשראי ו/או הבנק שדרכם מבוצע תהליך התשלום.
באחריות הלקוח לוודא כי התשלום על ביצוע ההזמנה אושר וכי ההזמנה נקלטה במסלולים. במידה ופעילות האתר תפסק לפני תום השימוש במידע שבו, מצהיר ומסכים הלקוח שלא תהיה לו שום דרישה או טענה כלפי מסלולים .
הלקוח מצהיר בזאת שהוא בן 18 ומעלה, קורא ומבין עברית היטב ורשאי על פי דין להתקשר בהסכם זה. כמו כן, שכרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים באתר הוא בבעלותו, על שמו ובר תוקף.
הלקוח יהיה זכאי לעשות שימוש בשם המשתמש ובסיסמא שניתנו לו עד לסוף תקופת השימוש.

ביטול עסקה
ביטול עסקה על רכישת ספר/סדרת ספרים אפשרי, בתנאי שלא נעשה בו שימוש, ועד 14 יום מתאריך הרכישה, כמקובל בחוק. במידה והמוצר טרם יצא למשלוח או שהוזמן באיסוף עצמי, ביטול העסקה יהיה כרוך בדמי ביטול בסך של 5% מגובה העסקה. במידה והמוצר כבר יצא למשלוח אל הלקוח – ביטול העסקה יהיה כרוך בהחזרת המוצר למשרד מסלולים בירושלים ויבוצע רק לאחר שהמוצר יגיע חזרה (בדואר או במסירה ידנית). במקרה כזה, אל דמי הביטול תתווסף עלות המשלוח ששולמה במעמד ביצוע העסקה. אם החזרת הסדרה תהיה כרוכה בעלות נוספת אותה תשלם חברת מסלולים, גם עלות זו תנוכה מההחזר הכספי.

ביטול רכישת כרטיס/ים לסיור: עד 72 שעות לפני מועד היציאה לסיור יכול/ה משתתף/ת לבטל את ההשתתפות בסיור, ולקבל החזר כספי מלא (בניכוי דמי ביטול של 5% מגובה העסקה). לחילופין ניתן לוותר על ההחזר הכספי, לשמור כרטיס פתוח חופשי ולממש אותו בסיור אחר, לפי בחירת המשתתף/ת. במקרה של ביטול השתתפות בסיור בפרק הזמן של בין יומיים לשלושה (72 עד 48 שעות) לפני מועד היציאה לסיור, יכול/ה המשתתף/ת לבחור בין קבלת החזר כספי בשווי של 50% מעלות הסיור, לבין שמירת כרטיס פתוח על בסיס מקום פנוי לסיור אחר. במקרה של ביטול ההשתתפות בסיור בפרק זמן של פחות מ-48 שעות לפני מועד היציאה לסיור, אין אפשרות לקבל החזר כספי. אנו מאפשרים למעוניינים לשמור כרטיס פתוח על בסיס מקום פנוי לסיור אחר. את הכרטיס/ים הפתוח/ים שהינם על בסיס מקום פנוי, יהיה ניתן להזמין החל מיומיים (48 שעות) לפני המועד של כל סיור.

מסלולים שומרת לעצמה את הזכות לבטל סיור במקרה שכמות הנרשמים אליו לא הגיעה למינימום הנדרש (כפי שמצוין במידע אודות הסיור), במקרה של תנאי מזג אוויר שאינם מאפשרים את קיום הסיור (למשל: גשם כבד או חום קיצוני) או במקרים נוספים לפי שיקול הדעת של מסלולים. ביטול הסיור על-ידי מסלולים יתבצע עד 24 שעות לפני מועד הסיור, והמשתתפים יוכלו לבחור האם לקבל החזר כספי מלא ללא דמי ביטול, או לשמור כרטיס פתוח חופשי, אותו יוכלו לממש בסיור אחר.

ביטול רכישת מנוי אפשרי גם כן, ובלבד שלא נעשה בו שימוש מקיף, ועד 14 יום מתאריך הרכישה, כמקובל בחוק. על ביטול עסקה נגבים דמי ביטול בסך 5% מגובה העסקה.

שינויים באתר והפסקת השירות

מסלולים רשאית לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו של האתר וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים באתר.

מסלולים רשאית להסיר ו/או להגביל את השימוש ו/או את השירותים באתר או בחלק ממנו לתקופה מוגבלת או לצמיתות לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת ולמבקר הגולש המשתמש באתר ו/או ללקוח שביצע רכישה כזו או אחרת לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מסלולים בקשר לכך.מסלולים רשאית לסגור את האתר לצמיתות ללא שום הודעה מוקדמת ולמבקר הגולש המשתמש באתר ו/או ללקוח שביצע רכישה כזו או אחרת לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מסלולים בקשר לכך.מסלולים רשאית כאמור לא להודיע על כך מראש ולמבקר הגולש המשתמש באתר ו/או ללקוח שביצע רכישה כזו או אחרת לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מסלולים בקשר לכך.

סמכויות מסלולים וזכויותיה

מסלולים אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מסלולים או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל מסלולים או מי מספקיה או מטעמה או ייפגע מכל סיבה אחרת, מסלולים לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בזה שייגרמו למשתמש עקב כך.

מסלולים אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

מסלולים רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.

המשתמש ישפה את מסלולים, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג’ כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.

שונות

תנאי שימוש אלה מתווספים לכל הוראות תקנון או תנאי שימוש אחרים המצוי באתר ובמקרה של אי התאמה, יגברו תנאי שימוש אלה.
מסלולים רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
מסלולים
תפרסם את התנאים החדשים, ותחילת תוקפם יהיה במועד פרסומם.

על תנאים אלו זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

בחר/י מוצר